Krátka história projektu


Prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) udeľuje Európska komisia mestám členských štátov od roku 1985. Tento projekt sa spája s gréckou ministerkou kultúry - Melinou Mercouri, ktorá sa výraznou mierou zaslúžila o posilnenie úlohy kultúry v Európskej únii.
Až do roku 2004 niesol tento titul pomenovanie Európske mesto kultúry. Od roku 2005 sa toto označenie stabilne zmenilo na Európske hlavné mesto kultúry.
Od roku 2009 sú každoročne za EHMK zvolené dve mestá - jedno mesto z pôvodných krajín EÚ a jedno z nových členských štátov.
Od roku 2021 a následne každý tretí rok, bude môcť byť titul udelený trom mestám. O víťaznom kandidátovi rozhoduje Rada EÚ na základe odporúčania Európskej komisie.

Čo projekt EHMK prináša?


Vďaka projektu EHMK má víťazné mesto možnosť prezentovať svoj kultúrny potenciál, život a rozvoj.
Cieľom projektu je vyzdvihnutie bohatstva a rôznorodosti európskych kultúr, zdôraznenie kultúrnych znakov Európy, podpora participácie na spoločnej kultúrnej príslušnosti európskeho obyvateľstva a predovšetkým je to rozvoj kultúry a európskeho povedomia.
Čoraz viac sa ukazujú prínosy tohto projektu aj v oblasti transformácie, regenerácie a rozvoja miest prostredníctvom kultúry, v oblasti rozvoja kultúrnej, dopravnej a urbánnej infraštruktúry, zintenzívnenie cestovného ruchu, vytvorenie nových partnerstiev nielen v domácom, ale i zahraničnom prostredí a podobne.
Historicky prvýkrát Slovensko získalo tento titul v roku 2013.
Spomedzi deviatich kandidujúcich miest titul Európske hlavné mesto kultúry získali Košice s projektom Košice Interface 2013.

Proces výberu EHMK


Postup výberu EHMK má dva výsledky:
 • udelenie titulu EHMK
 • udelenie peňažnej ceny 1,5 milióna eur na počesť Meliny Mercouriovej
V prípade, že mesto vyhrá súťaž o udelenie ceny Meliny Mercouriovej, cena bude vyplatená počas roka, v ktorom je mesto držiteľom titulu.
Prihláška musí vychádzať z výrazného kultúrneho
a umeleckého programu, ktorý by mal obsahovať vyvážené podujatia so silným európskym rozmerom a európskou pridanou hodnotou, mal by podporovať kultúrnu rozmanitosť Európy, medzikultúrny dialóg a porozumenie medzi európskymi občanmi. Rozhodujúci pri tom bude rozsah a rozmanitosť navrhovaných činností a ich umelecká kvalita. Kultúrny program musí pokrývať rok, na ktorý sa titul EHMK udeľuje a musí byť vypracovaný pre tento účel. Kritériom kultúrneho a umeleckého programu je schopnosť kombinovať miestne kultúrne dedičstvo a tradičné formy umenia s novými, inovačnými a experimentálnymi kultúrnymi prejavmi. Aktivity, ktoré budú realizované musia zdôrazňovať spoločné aspekty európskych kultúr, dedičstva a histórie, európsku integráciu
a aktuálne európske témy. 

Rozsah a kvalitu činností podporuje účasť európskych umelcov, cezhraničná spolupráca, spolupráca s mestami, ktoré sú držiteľmi titulu a nadnárodné partnerstvá. Pridanou hodnotou realizovaných aktivít je aj vzbudenie záujmu širokej európskej a medzinárodnej verejnosti.
Výber EHMK je riadený skupinou medzinárodných odborníkov (12 členov), ktorá posudzuje prijaté prihlášky. Výber prebieha v dvoch fázach. Prvá prihláška je fázou predbežného výberu. Termín podania prvej prihlášky je do 31. 10. 2020. Úspešné mestá, ktoré prejdú fázou výberu sa dostanú do druhej fázy výberu, teda do užšieho zoznamu miest. Mestá z užšieho výberu doplnia a rozpracujú svoje prihlášky tak, aby splnili kritériá udelenia titulu.

Kritériá udelenia titulu pri posudzovaní prihlášok sú rozdelené
do šiestich kategórií:
1. Príspevok k dlhodobej stratégii
2. Európsky rozmer
3. Kultúrny a umelecký obsah
4. Schopnosť dosiahnuť ciele
5. Dosah
6. Riadenie

Prečo Hlohovec a EHMK?

EHMK je projekt, ktorý spája kultúrne bohatstvo európskych krajín, približuje ho čo najväčšiemu počtu Európanov a zároveň chráni unikátnosť každej kultúry a krajiny, ktorá je členom Európskej únie. Je to projekt, ktorý stiera hranice kultúr a zároveň veľmi jasne vyzdvihuje jedinečnosť každej z nich. Staňme sa súčasťou tohto výnimočného projektu.

Možno si mnohí poviete, že je to nemožné. Možno si dokonca poviete, že sme naivní a že naše predstavy nie sú reálne. A prečo spájať Hlohovec
s EHMK? Nielen preto, lebo veríme v kvalitu tohto projektu, ale hlavne preto, lebo VERÍME ĽUĎOM V TOMTO REGIÓNE. Vidíme tu veľký potenciál, ktorý môže EHMK postrčiť. Sme presvedčení o tom, že toto je práve ten moment, inšpirácia, hybná sila, ktorá všetko pohne vpred, aby sme
ako mesto či región mohli prezentovať to najlepšie, čo ponúkame nielen za hranicami mesta, Slovenska, ale dokonca celej Európy.
Nadchnite sa spolu s nami, uverte vo svoj potenciál, ktorý prekročí hranice nielen vaše osobné, ale i hranice jedného štátu a spolupracujte
s nami na tomto unikátnom európskom projekte.

Tak teda prečo?
 • lebo podporuje, rozvíja a prezentuje tradičnú a modernú kultúru a umenie
 • lebo podporuje tradičnú výrobu v regióne
 • lebo na princípe kultúrnej diplomacie pozitívnym spôsobom buduje nielen meno krajiny, ktorá titul získa, ale predovšetkým víťazného mesta a regiónu
 • lebo môže priniesť príležitosti v oblasti potenciálnych zahraničných investícií
 • lebo priláka nových návštevníkov mesta
 • lebo naštartuje rôzne druhy participácie a spolupráce
 • lebo prináša kultúrny a emocionálny zážitok
 • lebo buduje komunity
 • lebo zrýchľuje schopnosť využívať a napĺňať potenciál mesta, ľudí či komunít
 • lebo kultúrou mení tvár a charakter mesta
 • lebo je cestou, ktorá nás posunie o skok dopredu nielen v oblasti kultúry a umenia

Čo prinesie projekt Hlohovcu?

 • projekt EHMK prináša nové výzvy a príležitosti , vďaka ktorým komunity, organizácie, podniky i jednotlivci dostanú možnosť učiť sa a získavať nové skúsenosti
 • má dlhodobý pozitívny dopad na ekonomický a sociálny rozvoj mesta
 • podporuje cestovný ruch
 • obnovuje a rozvíja kultúrnu, dopravnú a urbánnu infraštruktúru
 • rozvíja kreatívny a kultúrny priemysel a vytvára nové pracovné miesta
 • dlhodobo rozvíja a buduje priaznivé tvorivé prostredie, ktoré vytvára predpoklady pre rozvoj kultúrneho sektora v meste
 • stimuluje kreatívnu a kultúrnu aktivitu a prinesie udržateľné aktivity, ktoré budú mať perspektívny efekt na kultúrny život mesta