Proces výberu EHMK

Postup výberu EHMK má dva výsledky:
  • udelenie titulu EHMK 
  • udelenie peňažnej ceny 1,5 milióna eur na počesť Meliny Mercouriovej
V prípade, že mesto vyhrá súťaž o udelenie ceny Meliny Mercouriovej, cena bude vyplatená počas roka, v ktorom je mesto držiteľom titulu.

Prihláška musí vychádzať z výrazného kultúrneho
a umeleckého programu, ktorý by mal obsahovať vyvážené podujatia so silným európskym rozmerom a európskou pridanou hodnotou, mal by podporovať kultúrnu rozmanitosť Európy, medzikultúrny dialóg a porozumenie medzi európskymi občanmi. Rozhodujúci pri tom bude rozsah a rozmanitosť navrhovaných činností a ich umelecká kvalita. Kultúrny program musí pokrývať rok, na ktorý sa titul EHMK udeľuje a musí byť vypracovaný pre tento účel. Kritériom kultúrneho a umeleckého programu je schopnosť kombinovať miestne kultúrne dedičstvo a tradičné formy umenia s novými, inovačnými a experimentálnymi kultúrnymi prejavmi. Aktivity, ktoré budú realizované musia zdôrazňovať spoločné aspekty európskych kultúr, dedičstva a histórie, európsku integráciu
a aktuálne európske témy. Rozsah a kvalitu činností podporuje účasť európskych umelcov, cezhraničná spolupráca, spolupráca
s mestami, ktoré sú držiteľmi titulu a nadnárodné partnerstvá. Pridanou hodnotou realizovaných aktivít je aj vzbudenie záujmu širokej európskej a medzinárodnej verejnosti.

Výber EHMK je riadený skupinou medzinárodných odborníkov (12 členov), ktorá posudzuje prijaté prihlášky. Výber prebieha v dvoch fázach. Prvá prihláška je fázou predbežného výberu. Termín podania prvej prihlášky je do 31. 10. 2020. Úspešné mestá, ktoré prejdú fázou výberu sa dostanú do druhej fázy výberu, teda do užšieho zoznamu miest. Mestá z užšieho výberu doplnia a rozpracujú svoje prihlášky tak, aby splnili kritériá udelenia titulu.

Kritériá udelenia titulu pri posudzovaní prihlášok sú rozdelené 
do šiestich kategórií:
1. Príspevok k dlhodobej stratégii
2. Európsky rozmer
3. Kultúrny a umelecký obsah
4. Schopnosť dosiahnuť ciele
5. Dosah
6. Riadenie